Potassium map from Chang'E-2 constraints the impact of crisium and orientale basin on the moon

Meng Hua Zhu, Jin Chang, Tao Ma, Wing Huen Ip, Wen Zhe Fa, Jian Wu, Ming Sheng Cai, Yi Zhong Gong, Yi Ming Hu, Ao Ao Xu, Ze Sheng Tang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Potassium map from Chang'E-2 constraints the impact of crisium and orientale basin on the moon」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences