Pocket scorm

Nigel H. Lin, Timothy K. Shih, Hui Huang Hsu, Hsuan Pu Chang, Han Bin Chang, Wen Chieh Ko, L. J. Lin

研究成果: 會議貢獻類型會議論文同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Pocket scorm」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science