Pillared-bilayer zinc(ii)-organic laminae: pore modification and selective gas adsorption

Li Wei Lee, Tzuoo Tsair Luo, Sheng Han Lo, Gene Hsiang Lee, Shie Ming Peng, Yen Hsiang Liu, Sheng Long Lee, Kuang Lieh Lu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果