Philosophy of education in Taiwan: Retrospect and prospect

Ruyu Hung, Katia Lenehan, Yen Yi Lee, Chia Ling Wang, Yi Huang Shih, Yan Hong Ye, Cheng Hsi Chien, Jui Hsuan Hung, Chen Peng Yu, Chun Ping Wang, Morimichi Kato, Yasushi Maruyama

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論

原文???core.languages.en_GB???
期刊Educational Philosophy and Theory
DOIs
出版狀態已被接受 - 2022

引用此