Philosophy of education in Taiwan: Retrospect and prospect

Ruyu Hung, Katia Lenehan, Yen Yi Lee, Chia Ling Wang, Yi Huang Shih, Yan Hong Ye, Cheng Hsi Chien, Jui Hsuan Hung, Chen Peng Yu, Chun Ping Wang, Morimichi Kato, Yasushi Maruyama

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論

原文???core.languages.en_GB???
頁(從 - 到)1073-1086
頁數14
期刊Educational Philosophy and Theory
55
發行號10
DOIs
出版狀態已出版 - 2023

引用此