Phantom verification for a ring-scanning and prone diffuse optical imaging system

Jhao Ming Yu, Min Chun Pan, Liang Yu Chen, Min Cheng Pan, Ya Fen Hsu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果