Pair production in near extremal Kerr-Newman black holes

Chiang Mei Chen, Sang Pyo Kim, Jia Rui Sun, Fu Yi Tang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Pair production in near extremal Kerr-Newman black holes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy