Osmium sensitizer with enhanced spin-orbit coupling for panchromatic dye-sensitized solar cells

Ratna Juwita, Jian You Lin, Shi Jie Lin, Yu Chi Liu, Tsung Yu Wu, Yu Ming Feng, Chia Yuan Chen, Hui Hsu Gavin Tsai, Chun Geuy Wu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果