Optical waveguide biosensors constructed with subwavelength gratings

Jenq Nan Yih, Yi Ming Chu, Yen Chieh Mao, Wei Han Wang, Fan Ching Chien, Chun Yu Lin, Kuang Li Lee, Pei Kuen Wei, Shean Jen Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

35 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Optical waveguide biosensors constructed with subwavelength gratings」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy