Optical-field-ionization EUV lasing in a xenon cluster jet

Hsu hsin Chu, Hai En Tsai, Jiunn Yuan Lin, Chau Hwang Lee, Lan Sheng Yang, Jyhpyng Wang, Szu yuan Chen

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

指紋

深入研究「Optical-field-ionization EUV lasing in a xenon cluster jet」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Physics

Material Science

Engineering