Off-axis focusing by using nanoimprinted dielectric metasurface with free-form phase distribution

Qiu Chun Zeng, Jia Ci Chen, Wei Lun Hsu, Yen Chun Chen, Chien Yuan Han, Yeeu Chang Lee, Chih Ming Wang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

篩選
已完成

搜尋結果