Observations of the hydroxyl radical in C/2013 US10 (Catalina) at 18 cm Wavelength

Zhen Wang, Xi Chen, Feng Gao, Shaobo Zhang, Xing Wu Zheng, Wing Huen Ip, Na Wang, Xiang Liu, Xiu Ting Zuo, Wei Gou, Sheng Qi Chang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果