Numerical ranges and Geršgorin discs

Chi Tung Chang, Hwa Long Gau, Kuo Zhong Wang, Pei Yuan Wu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Numerical ranges and Geršgorin discs」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics