Nonlinear compensation for 980 nm high power, single-mode VCSELs for energy efficient OM 4 fiber transmission

I. Cheng Lu, Chia Chien Wei, Hsing Yu Chen, Pei Yu Chung, Peng Hao Huang, Jia Wei Jiang, Kai Lun Chi, Jin Wei Shi, Jyehong Chen

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

指紋

深入研究「Nonlinear compensation for 980 nm high power, single-mode VCSELs for energy efficient OM 4 fiber transmission」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy