Non-invasiveness, high cell viability, and high penetration of multi-harmonic generation microscopy

Chi Kuang Sun, Shi Wei Chu, Szu Yu Chen, Tsung Han Tsai, Tzu Ming Liu, Chung Yung Lin, Huai Jen Tsai

研究成果: 雜誌貢獻會議論文同行評審

指紋

深入研究「Non-invasiveness, high cell viability, and high penetration of multi-harmonic generation microscopy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds