Non-conventional superconductivity in magnetic In and Sn nanoparticles

Ma Hsuan Ma, Erdembayalag Batsaikhan, Huang Nan Chen, Ting Yang Chen, Chi Hung Lee, Wen Hsien Li, Chun Ming Wu, Chin Wei Wang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果