New gravity anomaly map of Taiwan and its surrounding regions with some tectonic interpretations

Wen Bin Doo, Chung Liang Lo, Shu Kun Hsu, Ching Hui Tsai, Yin Sheng Huang, Hsueh Fen Wang, Shye Donq Chiu, Yu Fang Ma, Chin Wei Liang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「New gravity anomaly map of Taiwan and its surrounding regions with some tectonic interpretations」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences