Neuronal Abnormalities Induced by an Intelligent Virtual Reality System for Methamphetamine Use Disorder

Chun Chuan Chen, Meng Chang Tsai, Eric Hsiao Kuang Wu, Chia Ru Chung, Yuchi Lee, Po Ru Chiu, Po Yi Tsai, Shao Rong Sheng, Shih Ching Yeh

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Neuronal Abnormalities Induced by an Intelligent Virtual Reality System for Methamphetamine Use Disorder」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science