Nanostructured InGaN Quantum Wells as a Surface-Enhanced Raman Scattering Substrate with Expanded Hot Spots

Fan Ching Chien, Ting Fu Zhang, Chi Chen, Thi Anh Nguyet Nguyen, Song Yu Wang, Syuan Miao Lai, Chia Hua Lin, Chun Kai Huang, Cheng Yi Liu, Kun Yu Lai

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果