Nanoscale phonon mapping of single sige quantum dots by vibrational EELS

Chaitanya Gadre, Xingxu Yan, Qichen Song, Jie Li, Lei Gu, Toshihiro Aoki, Sheng Wei Lee, Gang Chen, Ruqian Wu, Xiaoqing Pan

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論

原文???core.languages.en_GB???
期刊Microscopy and Microanalysis
DOIs
出版狀態已被接受 - 2020

引用此