Nanoscale imaging of phonon dynamics by electron microscopy

Chaitanya A. Gadre, Xingxu Yan, Qichen Song, Jie Li, Lei Gu, Huaixun Huyan, Toshihiro Aoki, Sheng Wei Lee, Gang Chen, Ruqian Wu, Xiaoqing Pan

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Nanoscale imaging of phonon dynamics by electron microscopy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences