Nano-fibrous SrCe0·8Y0·2O3-Δ-Ni anode functional layer for proton-conducting solid oxide fuel cells

Kan Rong Lee, Chung Jen Tseng, Jeng Kuei Chang, Kuan Wen Wang, Yu Shuo Huang, Tzu Chi Chou, Li Duan Tsai, Sheng Wei Lee

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果