Nano-fibrous SrCe0·8Y0·2O3-Δ-Ni anode functional layer for proton-conducting solid oxide fuel cells

Kan Rong Lee, Chung Jen Tseng, Jeng Kuei Chang, Kuan Wen Wang, Yu Shuo Huang, Tzu Chi Chou, Li Duan Tsai, Sheng Wei Lee

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Nano-fibrous SrCe0·8Y0·2O3-Δ-Ni anode functional layer for proton-conducting solid oxide fuel cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Material Science