Morphology of asteroid (4179) Toutatis as imaged by Chang'E-2 spacecraft

Meng Hua Zhu, Wenzhe Fa, Wing Huen Ip, Jiangchuan Huang, Tiantian Liu, Linzhi Meng, Jun Yan, Aoao Xu, Zesheng Tang, Xiaolei Wang, Dong Qiao

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Morphology of asteroid (4179) Toutatis as imaged by Chang'E-2 spacecraft」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences