Mixed-Mode Formation of Amorphous Materials in the Creeping Zone of the Chihshang Fault, Taiwan, and Implications for Deformation Style

Wen Jie Wu, Li Wei Kuo, Ching Shun Ku, Ching Yu Chiang, Hwo Shuenn Sheu, Tyas Dwi Aprilniadi, Jia Jyun Dong

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果