Mirror actuation design for the interferometer control of the KAGRA gravitational wave telescope

Yuta Michimura, Tomofumi Shimoda, Takahiro Miyamoto, Ayaka Shoda, Koki Okutomi, Yoshinori Fujii, Hiroki Tanaka, Mark A. Barton, Ryutaro Takahashi, Yoichi Aso, Tomotada Akutsu, Masaki Ando, Yutaro Enomoto, Raffaele Flaminio, Kazuhiro Hayama, Eiichi Hirose, Yuki Inoue, Takaaki Kajita, Masahiro Kamiizumi, Seiji KawamuraKeiko Kokeyama, Kentaro Komori, Rahul Kumar, Osamu Miyakawa, Koji Nagano, Masayuki Nakano, Naoko Ohishi, Ching Pin Ooi, Fabián Erasmo Peña Arellano, Yoshio Saito, Katsuhiko Shimode, Kentaro Somiya, Hiroki Takeda, Takayuki Tomaru, Takashi Uchiyama, Takafumi Ushiba, Kazuhiro Yamamoto, Takaaki Yokozawa, Hirotaka Yuzurihara

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Mirror actuation design for the interferometer control of the KAGRA gravitational wave telescope」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy