Meteorology-hydrology study targets Typhoon Nari and Taipei flood

Chung Hsiung Sui, Ching Yuang Huang, Yi Ben Tsai, Ching Sen Chen, Pay Liam Lin, Shinn Liang Shieh, Ming Hsu Li, Yuei An Liou, Tai Chi Chen Wang, Ray Shyan Wu, Gin Rong Liu, Yen Hsyang Ch

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文???core.languages.en_GB???
頁(從 - 到)265+268-270
期刊Eos
83
發行號24
DOIs
出版狀態已出版 - 11 6月 2002

引用此