Message from AHUC-2006 Workshop Co-Chairs

Yuh Shyan Chen, Yunghsiang Sam Han, Jing Deng, Tong Ying Juang, Lu Yan, Dharma P. Agrawal, Tzung Shi Chen, Chih Yung Chang, Chih Min Chao, Xiuzhen Cheng, Jiann Liang Chen, Yen Wen Chen, Han Chieh Chao, Ge Ming Chiu, Schahram Dustdar, Qingfeng Huang, Taekyoung Kwon, Wen Hwa Liao, Ma Jianhua, Maurice MulvennaHiroyuki Morikawa, Kuei Ping Shih, Chien Chung Shen, Jang Ping Sheu, Ahmet Sekercioglu, Prasan Kumar Sahoo, Shih Lin Wu, Jie Wu, San Yuen Wang, Yu Wang, Laurence T. Yang, Yao Ming Yeh, Gwo Jong Yu, Ying Zhang

研究成果: 雜誌貢獻編者言

原文???core.languages.en_GB???
文章編號1636240
頁(從 - 到)vi-vii
期刊Proceedings - IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing
2006 I
DOIs
出版狀態已出版 - 2006
事件IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing - Taichung, Taiwan
持續時間: 5 6月 20067 6月 2006

引用此