Mapping multi-spectral remote sensing images using rule extraction approach

Mu Chun Su, De Yuan Huang, Jieh Haur Chen, Wei Zhe Lu, L. C. Tsai, Jia Zheng Lin

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Mapping multi-spectral remote sensing images using rule extraction approach」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science