Mammogram-based diffuse optical tomography

Hung Chih Chiang, Jhao Ming Yu, Liang Yu Chen, Min Cheng Pan, Sheng Yih Sun, Chia Cheng Chou, Min Chun Pan

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Mammogram-based diffuse optical tomography」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds