Magnetic phase diagram of Nd0.5Ca0.5-ySr yMnO3

T. Geetha Kumary, S. L. Cheng, J. G. Lin, Wen C. Chiang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Magnetic phase diagram of Nd0.5Ca0.5-ySr yMnO3」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy