Lrp, a global regulator, regulates the virulence of Vibrio vulnificus

Yu Chi Ho, Feng Ru Hung, Chao Hui Weng, Wei Ting Li, Tzu Hung Chuang, Tsung Lin Liu, Ching Yuan Lin, Chien Jung Lo, Chun Liang Chen, Jen Wei Chen, Masayuki Hashimoto, Lien I. Hor

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果