Long-Range Olefin Isomerization Catalyzed by Palladium(0) Nanoparticles

Le Thi Ngoc Chuc, Cheng Sheng Chen, Wei Shang Lo, Po Chuan Shen, Yi Chen Hsuan, Hui Hsu Gavin Tsai, Fa Kuen Shieh, Duen Ren Hou

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果