Long-Range Olefin Isomerization Catalyzed by Palladium(0) Nanoparticles

Le Thi Ngoc Chuc, Cheng Sheng Chen, Wei Shang Lo, Po Chuan Shen, Yi Chen Hsuan, Hui Hsu Gavin Tsai, Fa Kuen Shieh, Duen Ren Hou

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Long-Range Olefin Isomerization Catalyzed by Palladium(0) Nanoparticles」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds