Local pH tracking in living cells

Chieh Jui Tsou, Chih Hao Hsia, Jia Yin Chu, Yann Hung, Yi Ping Chen, Fan Ching Chien, Keng C. Chou, Peilin Chen, Chung Yuan Mou

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Local pH tracking in living cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds