Laser emission from GaN photonic crystals

Li Ming Chang, Chia Hung Hou, Yu Chen Ting, Chii Chang Chen, Che Lung Hsu, Jenq Yang Chang, Chien Chien Lee, Guan Ting Chen, Jen Inn Chyi

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

39 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Laser emission from GaN photonic crystals」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy