L(2, 1)-labelings of subdivisions of graphs

Fei Huang Chang, Ma Lian Chia, David Kuo, Sheng Chyang Liaw, Meng Hsuan Tsai

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「L(2, 1)-labelings of subdivisions of graphs」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics