K3(U3O6)(Si2O7) and Rb3(U3O6)(Ge2O7): A pentavalent-uranium silicate and germanate

Chia Hui Lin, Chih Shan Chen, A. A. Shiryaev, Ya V. Zubavichus, Kwang Hwa Lii

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

53 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「K3(U3O6)(Si2O7) and Rb3(U3O6)(Ge2O7): A pentavalent-uranium silicate and germanate」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Chemical Compounds