Joint modelling of longitudinal binary data and survival data

Yi Ting Hwang, Chia Hui Huang, Chun Chao Wang, Tzu Yin Lin, Yi Kuan Tseng

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果