Job-level alpha-beta search

Jr Chang Chen, I. Chen Wu, Wen Jie Tseng, Bo Han Lin, Chia Hui Chang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Job-level alpha-beta search」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science