Investigating Unfavorable Factors That Impede MALDI-TOF-Based AI in Predicting Antibiotic Resistance

Hsin Yao Wang, Yu Hsin Liu, Yi Ju Tseng, Chia Ru Chung, Ting Wei Lin, Jia Ruei Yu, Yhu Chering Huang, Jang Jih Lu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

搜尋結果