Investigating Unfavorable Factors That Impede MALDI-TOF-Based AI in Predicting Antibiotic Resistance

Hsin Yao Wang, Yu Hsin Liu, Yi-ju Tseng, Chia Ru Chung, Ting Wei Lin, Jia Ruei Yu, Yhu Chering Huang, Jang Jih Lu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

搜尋結果