Intramolecular Locked Dithioalkylbithiophene-Based Semiconductors for High-Performance Organic Field-Effect Transistors

Sureshraju Vegiraju, Bo Chin Chang, Pragya Priyanka, Deng Yi Huang, Kuan Yi Wu, Long Huan Li, Wei Chieh Chang, Yi Yo Lai, Shao Huan Hong, Bo Chun Yu, Chien Lung Wang, Wen Jung Chang, Cheng Liang Liu, Ming Chou Chen, Antonio Facchetti

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

41 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果