Insulin and LiCl synergistically rescue myogenic differentiation of FoxO1 over-expressed myoblasts

Yi Ju Wu, Yen Hsin Fang, Hsiang Cheng Chi, Li Chiung Chang, Shih Ying Chung, Wei Chieh Huang, Xiao Wen Wang, Kuan Wei Lee, Shen Liang Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Insulin and LiCl synergistically rescue myogenic differentiation of FoxO1 over-expressed myoblasts」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences