Influence of atmospheric helium on secondary clocks

Ko Han Chen, Chien Ming Wu, Shu Rong Wu, Hsin Hung Yu, Tze Wei Liu, Wang Yau Cheng

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Influence of atmospheric helium on secondary clocks」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy