Increase Trichomonas vaginalis detection based on urine routine analysis through a machine learning approach

Hsin Yao Wang, Chung Chih Hung, Chun Hsien Chen, Tzong Yi Lee, Kai Yao Huang, Hsiao Chen Ning, Nan Chang Lai, Ming Hsiu Tsai, Li Chuan Lu, Yi Ju Tseng, Jang Jih Lu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Increase Trichomonas vaginalis detection based on urine routine analysis through a machine learning approach」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences