IDEASSat: A 3U CubeSat mission for ionospheric science

Yi Duann, Loren C. Chang, Chi Kuang Chao, Yi Chung Chiu, Rong Tsai-Lin, Tzu Ya Tai, Wei Hao Luo, Chi Ting Liao, Hsin Tzu Liu, Chieh Ju Chung, Ru Duann, Cheng Ling Kuo, Jann Yenq Liu, Zhe Ming Yang, Glenn Franco Gacal, Amal Chandran, Hari Priyardarshan, Ankit Verma, Tzu Wei Fang, Sarthak Srivastava

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果