IDC theory: creation and the creation loop

Tak Wai Chan, Chee Kit Looi, Ben Chang, Wenli Chen, Lung Hsiang Wong, Su Luan Wong, Fu Yun Yu, Jon Mason, Chen Chung Liu, Ju Ling Shih, Ying Tien Wu, Siu Cheung Kong, Longkai Wu, Tzu Chao Chien, Calvin C.Y. Liao, Hercy Cheng, Zhi Hong Chen, Chih Yueh Chou

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「IDC theory: creation and the creation loop」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Social Sciences

Engineering & Materials Science

Business & Economics