Hydrothermal activity revealed by rock magnetic anomaly from core sediments in the southern Okinawa Trough

Yin Sheng Huang, Chih Chieh Su, Wen Bin Doo, Shu Kun Hsu, Chin Hui Tsai, Hsueh Fen Wang, Shiao Shan Lin, Chin Wei Liang, Jing Yi Lin, Jui E. Chen, Yi Jung Lin, Yunshuen Wang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Hydrothermal activity revealed by rock magnetic anomaly from core sediments in the southern Okinawa Trough」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences