Hybrid topological photonic crystals

Yanan Wang, Hai Xiao Wang, Li Liang, Weiwei Zhu, Longzhen Fan, Zhi Kang Lin, Feifei Li, Xiao Zhang, Pi Gang Luan, Yin Poo, Jian Hua Jiang, Guang Yu Guo

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Hybrid topological photonic crystals」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences