Hualien Ridge: A tectonic ridge transitioning from plate collision to subduction

Lien Kai Lin, Shu Kun Hsu, Ching Hui Tsai, Yi Ching Yeh, Shiou Ya Wang, Kuan Ting Chen, Song Chuen Chen, Hsiao Shan Lin

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Hualien Ridge: A tectonic ridge transitioning from plate collision to subduction」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences

Physics & Astronomy