High-throughput injection–acceleration of electron bunches from a linear accelerator to a laser wakefield accelerator

Yipeng Wu, Jianfei Hua, Zheng Zhou, Jie Zhang, Shuang Liu, Bo Peng, Yu Fang, Xiaonan Ning, Zan Nie, Fei Li, Chaojie Zhang, Chih Hao Pai, Yingchao Du, Wei Lu, Warren B. Mori, Chan Joshi

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「High-throughput injection–acceleration of electron bunches from a linear accelerator to a laser wakefield accelerator」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy